These are chat archives for AlexeyRyabichev/MapBuilder

1st
Mar 2015
Yuriy Syrovetskiy
@cblp
Mar 01 2015 06:59
записал ваши задачи https://github.com/AlexeyRyabichev/MapBuilder/issues