These are chat archives for Bfgeshka/gitter

1st
Apr 2015
Ghost
@ghost~551b859315522ed4b3de26df
Apr 01 2015 05:50
Ниггер
Ghost
@ghost~551b859315522ed4b3de26df
Apr 01 2015 06:07
123
норм, мост в IRC работает :>
Dmitry Patsura
@ovr
Apr 01 2015 06:51
Хехеххе
Это круто
Привет тебе тут
()
Надеюсь тебе эта штука понравиться
вроде заебись
смотри
class A {
public:
   A() {}
}
namespace Owl;

use
  Owl\Service\Manager,
  Http\*;

const ENV_PRODUCTION = 'production';
const ENV_DEVELOPMENT = 'development';

protected class Application
{
  /**
   * Last response
   */
  <Request> request {get};

  /**
   * Last request
   */
  <Response> response {get};

  <Manager> di {get};

  string env {get};

  public fn __construct(<Manager> this->di != null, string this->env = ENV_PRODUCTION);

  /**
   * Handle Http Request
   */
  public fn handle(<Request> this->request, <Response> this->response != null) -> <Response>
  {
    var matchedRoute, router;

    let router = this->di->get("router");
    let matchedRoute = router->matchRequest(request);

    var_dump(matchedRoute);

    return response;
  }
}
Ghost
@ghost~551b859315522ed4b3de26df
Apr 01 2015 09:35
ты про фичу или про код
в браузере выглядит норм
в чате как-то неоч :D
недурно
А вк так не не может, если через клиент отправлять
Ghost
@ghost~551b859315522ed4b3de26df
Apr 01 2015 11:30
    -/oyddmdhs+:.        bfg@kisakuku
   -odNMMMMMMMMNNmhy+-`       OS: Gentoo 2.2
  -yNMMMMMMMMMMMNNNmmdhy+-      Kernel: x86_64 Linux 3.19.0-pf3
 `omMMMMMMMMMMMMNmdmmmmddhhy/`    Uptime: 1d 21h 50m
 omMMMMMMMMMMMNhhyyyohmdddhhhdo`   Packages: 694
.ydMMMMMMMMMMdhs++so/smdddhhhhdm+`  Shell: fish
 oyhdmNMMMMMMMNdyooydmddddhhhhyhNd.  Resolution: 1366x768
 :oyhhdNNMMMMMMMNNNmmdddhhhhhyymMh  WM: dwm
  .:+sydNMMMMMNNNmmmdddhhhhhhmMmy  GTK Theme: Bfgeshka Shift [GTK2/3]
    /mMMMMMMNNNmmmdddhhhhhmMNhs:  Icon Theme: AwOkenDark
  `oNMMMMMMMNNNmmmddddhhdmMNhs+`  Font: Ubuntu Bold 10
 `sNMMMMMMMMNNNmmmdddddmNMmhs/.   CPU: Pentium Dual-Core CPU T4500 @ 2.3GHz
 /NMMMMMMMMNNNNmmmdddmNMNdso:`    RAM: 2005MB / 2979MB
+MMMMMMMNNNNNmmmmdmNMNdso/-     
MNNNNNNNmmmmmNNMmhs+/-`       
/hMMNNNNNNNNMNdhs++/-`        
`/ohdmmddhys+++/:.`         
 `-//////:--.
Dmitry Patsura
@ovr
Apr 01 2015 11:46
хех)