These are chat archives for DennyScott/portfolio

21st
Mar 2014
Denny Scott
@DennyScott
Mar 21 2014 11:49
Hello