These are chat archives for DevZenRu/live

9th
Oct 2016
Svetlana Bozhko
@SBozhko
Oct 09 2016 16:16 UTC
@konurbaev-e не была
Konurbaev Evgeny
@konurbaev-e
Oct 09 2016 19:44 UTC
@SBozhko думаю, тамошние небоскребы тебе бы очень понравились))))