These are chat archives for ESova/program

27th
Jul 2016
Isidora-esova
@esova-isidora1992
Jul 27 2016 08:34
Je li neko tu :)
skiper120
@skiper120
Jul 27 2016 08:42
kako ko
jel prooradila 86 kod koga
Isidora-esova
@esova-isidora1992
Jul 27 2016 08:57
skiperu
moze pitanje
esova-stanko-1957
@esova-stanko-1957
Jul 27 2016 10:42
Mogu li lekcije da se resetuju tj. da se vrate na prvu a da se ne otvara nov nalog. Mnogi od nas su kupovali lično naoružanje i ne znajući šta kupuju. Ovde je izgleda taknuto maknuto a lično mislim da nije poenta učeniku dati jedinicu već ga naučiti za peticu. Mislim da ću bolje utvrditi gradivo ako se sa 55 lekcije vratim na prvu pa ako treba i više puta nego što sad nemam mač za "cleave" a novac sam potrošio na gluposti.
skiper120
@skiper120
Jul 27 2016 13:16
@esova-isidora1992 piataj jel kopi ta ne skita
pita ne skita
DGalacticMan
@DGalacticMan
Jul 27 2016 19:30
package me.dgalacticman;


import org.bukkit.entity.Player;
import org.bukkit.event.EventHandler;
import org.bukkit.event.Listener;
import org.bukkit.event.entity.PlayerDeathEvent;
import org.bukkit.event.player.PlayerDropItemEvent;
import org.bukkit.event.player.PlayerEggThrowEvent;
import org.bukkit.event.player.PlayerItemBreakEvent;

import net.md_5.bungee.api.ChatColor;

public class PlayerListener implements Listener {

  public PlayerListener(EventHandle plugin){
    plugin.getServer().getPluginManager().registerEvents(this, plugin);
  }
  @EventHandler
  public void onThrow(PlayerEggThrowEvent e){
    Player player = e.getPlayer();
    player.sendMessage(ChatColor.RED + "Do not throw eggs!");
    player.kickPlayer("You were throwing eggs!");

  }
  @EventHandler
  public void PlayerDeath(PlayerDeathEvent e){
    boolean player = e.getKeepInventory();

  }
  @EventHandler
  public void DropItem(PlayerDropItemEvent e){
    Player player = e.setCancelled(true);

    }  

  }
Ovo je Java plugin za MCPC Spigot 1.10.2
Imam problem sa plugin.yml filom
name: EventHandle
main: me.dgalacticman.PlayerListener
version: 1.0
commands: