These are chat archives for MarcosSegovia/MPWAR1516

3rd
Dec 2015
Xavier Domingo Burjachs
@xadobu
Dec 03 2015 15:06

Afegeixo la manera de que ja ho monti el vagrant:
Crear un fitxer amb el nom de "complements.sh" a dins de /vagrant/shell (o scripts)

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_4.x | bash -
yum install -y nodejs --disablerepo=epel
npm install npm -g

yum install -y php-pdo php-mysql

apachectl restart

Afegir al vagrant file (despres del provision de puppet):

config.vm.provision :shell do |shell|
    shell.path = "shell/complements.sh"
  end
Guillem Pascual Aventín
@guillempascual
Dec 03 2015 19:53
Moltes gràcies!! Ha funcionat perfecte!!