These are chat archives for NimbusAPI/Nimbus

11th
Nov 2017
Drew Freyling
@drewfreyling
Nov 11 2017 11:47
@DamianMac definitely.