These are chat archives for Odomontois/apparition-luminus

24th
Apr 2015
Odomontois
@Odomontois
Apr 24 2015 10:34
thunkA
Odomontois
@Odomontois
Apr 24 2015 11:05
val x = 2;