These are chat archives for TehShrike/noddity

23rd
Nov 2014
Josh Duff
@TehShrike
Nov 23 2014 03:20
Oh man! Somebody forked Noddity!