These are chat archives for YUzhva/merge_duty

2nd
May 2016
Yevhen Uzhva
@YUzhva
May 02 2016 07:58 UTC
Передаю естафету @superNazo - https://github.com/superNazo/video_quiz/wiki/Merge-duty