These are chat archives for ZaneDubya/UltimaXNA

12th
Nov 2017
Boberski
@TorchwoodPL
Nov 12 2017 22:52
Any news ?