These are chat archives for akkadotnet/AkkaStreams

4th
Nov 2017
Boban
@bobanco
Nov 04 2017 22:00
@alexvaluyskiy any update abt kafka stream connector?