These are chat archives for arita37/tensorflow

7th
Nov 2018
hobbitmr
@hobbitmr
Nov 07 2018 09:35
hello,erverybody .