These are chat archives for bem/talk

17th
Sep 2014
Yelena Jetpyspayeva
@mursya
Sep 17 2014 15:45 UTC