These are chat archives for bem/talk

23rd
Nov 2014
Alexej Yaroshevich
@zxqfox
Nov 23 2014 05:57