These are chat archives for bem/talk

26th
Nov 2014
Yelena Jetpyspayeva
@mursya
Nov 26 2014 18:24
@zxqfox soooo awesome!!!!!!!!!!!!!