These are chat archives for cherrypy/cherrypy

2nd
Nov 2016
Sviatoslav Sydorenko
@webknjaz
Nov 02 2016 07:12
@blstdmi, sorry I'm not interested