These are chat archives for coala/coala-bears

7th
Jan 2018
saksham189
@saksham189
Jan 07 2018 13:35
Please review my PR #2218
saksham189
@saksham189
Jan 07 2018 14:18
should i take another issue?
Ishan Srivastava
@ishanSrt
Jan 07 2018 14:20
Go for difficulty/low now
saksham189
@saksham189
Jan 07 2018 14:31
okay