These are chat archives for django/django

1st
Nov 2015
Yogesh Gupta
@yogesh-
Nov 01 2015 18:14
What does models.Model mean ?
Alexey Rogachev
@arogachev
Nov 01 2015 18:15
Base class for models I guess
Yogesh Gupta
@yogesh-
Nov 01 2015 18:22
ok
thnks