These are chat archives for effikae/effikae.github.com

15th
Nov 2014
Effikae
@effikae
Nov 15 2014 11:53
HI!