These are chat archives for flightjs/flight

24th
Jul 2015
Dmitriy Ryajov
@dryajov
Jul 24 2015 17:49
@sarasfox checkout https://github.com/dryajov/alicatejs its a good alternative to flight