These are chat archives for imShara/blank3

24th
Jun 2015
Alexey Shytikov
@shytikov
Jun 24 2015 21:03
Так, как на счёт первого коммита?
Кода, разумеется
imShara
@imShara
Jun 24 2015 23:18
@shytikov, полагаю на выходных будет