These are chat archives for ipython/ipython

28th
Nov 2014
Kyle Kelley
@rgbkrk
Nov 28 2014 02:18
Happy Thanksgiving!
Paul Ivanov
@ivanov
Nov 28 2014 06:49
happy thanksgiving all!
Damian Avila
@damianavila
Nov 28 2014 11:37
hey @ivanov nice to see you again!!! btw, late happy Thanksgiving to all!