These are chat archives for littlecodersh/ItChat

22nd
Jun 2018
johnsonmtyler
@johnsonmtyler
Jun 22 2018 01:24
无法显示qr码. 我的输出:
'''

'''
[2018-06-22 01:19:44] Starting new HTTPS connection (1): login.weixin.qq.com:443
DEBUG [2018-06-22 01:19:45] https://login.weixin.qq.com:443 "GET /jslogin?fun=new&appid=wx782c26e4c19acffb HTTP/1.1" 200 64
Getting QR CodeDEBUG [2018-06-22 01:19:45] https://login.weixin.qq.com:443 "GET /qrcode/wfIe-K1AmA== HTTP/1.1" 200 38824
Getting uuidDEBUG [2018-06-22 01:19:46] https://login.weixin.qq.com:443 "GET /jslogin?fun=new&appid=wx782c26e4c19acffb HTTP/1.1" 200 64
Getting QR CodeDEBUG [2018-06-22 01:19:46] https://login.weixin.qq.com:443 "GET /qrcode/gZHG_Cw46g== HTTP/1.1" 200 37164
Getting uuidDEBUG [2018-06-22 01:19:46] https://login.weixin.qq.com:443 "GET /jslogin?fun=new&appid=wx782c26e4c19acffb HTTP/1.1" 200 64
Getting QR CodeDEBUG [2018-06-22 01:19:47] https://login.weixin.qq.com:443 "GET /qrcode/4aUp_f4jvw== HTTP/1.1" 200 37446
Getting uuidDEBUG [2018-06-22 01:19:47] https://login.weixin.qq.com:443 "GET /jslogin?fun=new&appid=wx782c26e4c19acffb HTTP/1.1" 200 64
Getting QR CodeDEBUG [2018-06-22 01:19:47] https://login.weixin.qq.com:443 "GET /qrcode/obafjFzyJQ== HTTP/1.1" 200 37905
Getting uuidDEBUG [2018-06-22 01:19:48] https://login.weixin.qq.com:443 "GET /jslogin?fun=new&appid=wx782c26e4c19acffb HTTP/1.1" 200 64
Getting QR CodeDEBUG [2018-06-22 01:19:48] https://login.weixin.qq.com:443 "GET /qrcode/Ab3NC5_5Lw== HTTP/1.1" 200 37756
Getting uuidDEBUG [2018-06-22 01:19:48] https://login.weixin.qq.com:443 "GET /jslogin?fun=new&appid=wx782c26e4c19acffb HTTP/1.1" 200 64
Getting QR CodeDEBUG [2018-06-22 01:19:48] https://login.weixin.qq.com:443 "GET /qrcode/QcXZkwJxQQ== HTTP/1.1" 200 38482
Getting uuidDEBUG [2018-06-22 01:19:49] https://login.weixin.qq.com:443 "GET /jslogin?fun=new&appid=wx782c26e4c19acffb HTTP/1.1" 200 64
Getting QR CodeDEBUG [2018-06-22 01:19:49] https://login.weixin.qq.com:443 "GET /qrcode/Qdxn_REw2A== HTTP/1.1" 200 37501
Getting uuidDEBUG [2018-06-22 01:19:50] https://login.weixin.qq.com:443 "GET /jslogin?fun=new&appid=wx782c26e4c19acffb HTTP/1.1" 200 64
Getting QR CodeDEBUG [2018-06-22 01:19:50] https://login.weixin.qq.com:443 "GET /qrcode/geFmoy6dmw== HTTP/1.1" 200 38149
Getting uuidDEBUG [2018-06-22 01:19:50] https://login.weixin.qq.com:443 "GET /jslogin?fun=new&appid=wx782c26e4c19acffb HTTP/1.1" 200 64
Getting QR CodeDEBUG [2018-06-22 01:19:50] https://login.weixin.qq.com:443 "GET /qrcode/oak3nfRo0A== HTTP/1.1" 200 38565
Getting uuidDEBUG [2018-06-22 01:19:51] https://login.weixin.qq.com:443 "GET /jslogin?fun=new&appid=wx782c26e4c19acffb HTTP/1.1" 200 64
Getting QR CodeDEBUG [2018-06-22 01:19:51] https://login.weixin.qq.com:443 "GET /qrcode/4d6bGpkjnQ== HTTP/1.1" 200 37414

Failed to get QR Code, please restart the program
'''

对不起,翻译。 英语是我的第一语言