These are chat archives for mrtruong94/test

12th
May 2016
Huy Tran
@avensut
May 12 2016 05:50
sr giờ mới đọc tn
cái gitter này máy quên update nên nó ko nhận dc tn :)
a vẫn bình thường :)
bữa ni thi cử xong hết chưa ?