Where communities thrive


 • Join over 1.5M+ people
 • Join over 100K+ communities
 • Free without limits
 • Create your own community
People
Activity
  Jens Erik Thyholdt
  @jethy57
  Løst det: {"datakatalogversjon":"2.24","registrer":{"vegobjekter":[{"typeId":"879","egenskaper":[{"typeId":10612,"verdi":["9"]},{"typeId":10659,"verdi":["Test"]}],"stedfesting":{"punkt":[{"posisjon":0.69318037,"veglenkesekvensNvdbId":21954}]},"tempId":"-2","gyldighetsperiode":{"startdato":"2021-04-20"}}]},"delvisOppdater":{"vegobjekter":[{"typeId":"83","stedfesting":{"punkt":[{"posisjon":0.69318037,"veglenkesekvensNvdbId":21954}],"operasjon":"0"},"nvdbId":"488731712","versjon":4,"gyldighetsperiode":{"startdato":"2021-04-23"},"assosiasjoner":[{"operasjon":"oppdater","typeId":222097,"tempId":[{"verdi":"-2"}],"nvdbId":[{"verdi":744540654},{"verdi":1013330602},{"verdi":1013330603}]}]}]}}
  Kjell Håland
  @kjellhaaland
  Hei. Dockerbilde til Datafangst ser ut til å bruke ett dockerbilde av nvdb-api-skriv som ikke lenger er tilgjengelig. Er det noe liv i datfangst lenger?
  1 reply
  Olav Dahl Solstad
  @olav89
  Det ble sendt inn korrigering av 85282210 (105), men det ble da lagd en ny versjon av objektet. Dette skal vel ikke skje på korrigering?
  1 reply
  Poul Jessen
  @sweco-dkpoju

  Stedfesting API.
  Jeg er i gang med at implementere API for stedfesting - https://apiskriv.vegdata.no/bin%C3%A6re-objekter/api-referanse.
  Hvis test-xml på https://apiskriv.vegdata.no/stedfesting/api-referanse valideres mod xsd angivet her https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/stedfest/stedfest.xsd fremkommer følgende fejl:
  Cvc-complex-type.2.3: Element 'forankring' Cannot Have Character [children], Because The Type's Content Type Is Element-only., Line '21', Column '18'.
  Cvc-complex-type.2.3: Element 'geometri' Cannot Have Character [children], Because The Type's Content Type Is Element-only., Line '33', Column '22'.

  Er der ændringer til xsd eller er det testdata der skal tilrettes?

  Magnus Kvendseth Øye
  @magnusoy
  VIKTIG! Nedstenging av gamle url-er (AutoPro), mer informasjon: https://www.vegdata.no/2021/05/07/utfasing-nvdb-skriv-api-autopro/
  Olav Dahl Solstad
  @olav89
  Hei, har støtt på litt problemer med docker-containeren. Innlogging med OIDC fungerer nå fint når jeg hoster den på 8011 over https. Når jeg så bruker generatoren til å teste ut ulike endringssett får jeg kun 500-feil, med melding: <message>Endepunktsautorisasjon mislyktes: Token request failed with response status 401</message>. Generatoren får jeg kun opp skikkelig på 8010, testet med både http og https uten at det gjorde noen forskjell.
  1 reply
  Magnus Kvendseth Øye
  @magnusoy
  IKT-MELDING: Varsel om arbeid på Oracle databaser i systemtest (STM). Det kan i tidsperioden 04.06-2021 09:00 og ut dagen oppleve treg til ingen respons fra systemet.
  Olav Dahl Solstad
  @olav89
  Dukket opp en sak her nå angående endring av stedfesting på skiltpunkt med tilhørende skiltplater. 577819543 sammen med døtre 577819544 og 577819545 får satt ny stedfesting: 0.46276055@42164 MED V. I det man sender inn dette som en korreksjon får man tilbake en feilmelding på skiltpunktet: "Objektet har ikke stedfesting som fullstendig dekker datterobjekt av type Skiltplate (96): nvdbId 577819544:1" Noen ideer på hva som skjer her?
  3 replies
  Jan Kristian Jensen
  @LtGlahn
  Heisann, har krøll i pålogging stmskriv. POST til https://nvdbapiskriv-stm.utv.atlas.vegvesen.no/rest/v1/oidc/authenticate med gyldige kredentialer returnerer helt tom respons. Funker helt fint i test og prod
  1 reply
  Magnus Kvendseth Øye
  @magnusoy
  INFORMASJON: NVDB Databasen i STM er nede etter misslykket oppdatering av datakatalogen. Dette vil gjøre at Skriv API i STM ikke vil være operativ før databasen er gjenopprettet.
  Taras
  @Taraskin_gitlab
  2 replies
  Pavel Skipenes
  @pavelskipenes
  Heisann. Jeg jobber med Sinus infra og det mangler noen funksjonalteter for å slette en del objekter. Går det an å bruke curl eller noe liknende for å slette en liste med nvdb-id er? Kan dere veilede meg på hvordan jeg kan gjøre det i såfall?
  2 replies
  Pavel Skipenes
  @pavelskipenes

  Hei. Jeg prøver å leke meg med API-et. Fant et område med skiltpunkt langs en vei uten skiltplater. På veibilder finnes det heller ingen bilder av potensielle skiltpunkt eller skiltplater. Så her er jeg sikker på at jeg ønsker å slette objektene. Jeg benytter Postman til dette og jeg har klart å autorisere meg selv. Men nå sitter jeg fast. Jeg får oppgitt at jeg har "bad request".
  Jeg sender en POST til https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett.

  Headers:
  X-client = "Postman",
  Accept: application/json,
  Authorization: Bearer min-kode

  Body :

  <endringssett>
   <datakatalogversjon>2.20</datakatalogversjon>
   <ansvarlig>pavski</ansvarlig>
  <fjern>
    <vegobjekter>
     <vegobjekt typeId="90" nvdbId="176330528"><kaskadefjerning>JA</kaskadefjerning></vegobjekt>
     <vegobjekt typeId="90" nvdbId="176330490"><kaskadefjerning>JA</kaskadefjerning></vegobjekt>
     <vegobjekt typeId="90" nvdbId="176330492"><kaskadefjerning>JA</kaskadefjerning></vegobjekt>
     ...
    </vegobjekter>
  </fjern>
  </endringssett>

  response:

  {
    "messages": [
      "Request body unmarshalling failed at line 1, column 15: cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'endringssett'."
    ]
  }

  Jeg har også prøvd å sende en body med kun <fjern>, men fikk samme tilbakemelding. Hva gjør jeg feil? :)

  4 replies
  Pavel Skipenes
  @pavelskipenes

  Ønsker å få tilgang til test databasen, men klarer ikke å logge inn. Sender en POST til https://nvdbapiskriv.test.atlas.vegvesen.no/rest/v1/oidc/authenticate
  Header:
  Content-Type: Application/json
  X-Client: Postman

  {
    "username":"mitt-brukernavn",
    "password":"mitt-passord"
  }

  Får tilbake:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
  <tokens xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/oidc/v1"/>

  Forventet å få (slik som i PROD):

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
  <tokens xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/oidc/v1">
    <idToken>eyJ0eXAiOi...</idToken>
    <accessToken>eyJ0eXA...</accessToken>
    <refreshToken>eyJ0eXAiO...</refreshToken>
  </tokens>
  2 replies
  Pavel Skipenes
  @pavelskipenes
  Hei. Skulle endre på posisjonen på en del vifter, men de ble ikke endret på selv om statusen ble UTFØRT_OG_ETTERBEHANDLET. På vegkartet er metadata->stedsfestning fortsatt den samme som før. jeg mistenker at dette kan være en feil på API et. Jeg kjørte dette på en annen tunnel/nødstasjoner tidligere og det gikk fint.

  Header

  Authorization: Bearer ey...
  X-Client: Postman
  Accept: Application/Json
  <endringssett xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/changeset/v3">
    <datakatalogversjon>2.25</datakatalogversjon>
    <ansvarlig>pavski</ansvarlig>
    <delvisKorriger>
      <vegobjekter>
        <vegobjekt versjon="1" typeId="212" nvdbId="341371098"><validering><lestFraNvdb>2021-07-21T16:30:00</lestFraNvdb><overlappsautomatikk>JA</overlappsautomatikk><reduserPunkttetthet>JA</reduserPunkttetthet></validering><stedfesting operasjon="oppdater"><punkt veglenkesekvensNvdbId="805604" posisjon="0.15349905"/></stedfesting></vegobjekt>
        ...
      </vegobjekter>
    </delvisKorriger>
  </endringssett>

  Svar

  [
    {
      "rel": "self",
      "src": "https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/f16ad333-f811-4d53-b70c-8dc64df03ebe"
    },
    {
      "rel": "start",
      "src": "https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/f16ad333-f811-4d53-b70c-8dc64df03ebe/start"
    },
    {
      "rel": "kanseller",
      "src": "https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/f16ad333-f811-4d53-b70c-8dc64df03ebe/kanseller"
    },
    {
      "rel": "status",
      "src": "https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/f16ad333-f811-4d53-b70c-8dc64df03ebe/status"
    },
    {
      "rel": "fremdrift",
      "src": "https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/f16ad333-f811-4d53-b70c-8dc64df03ebe/fremdrift"
    },
    {
      "rel": "fremdriftOgÅrsak",
      "src": "https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/f16ad333-f811-4d53-b70c-8dc64df03ebe/fremdriftOg%C3%85rsak"
    }
  ]
  3 replies
  Sindre Nistad
  @sindre-nistad
  Hei,
  Har dere noen tips til hvordan jeg kan lokke på Docker containeren, som en maskinbruker?
  Vi holder på med et sakshehandligsverktøy som også skal kunne registrer en godkjent søknad i NVDB (gravetillatelse)
  1 reply
  Magnus Kvendseth Øye
  @magnusoy
  INFO: Melder om feil i infrastruktur hos Statens Vegvesen. Dette vil føre til nedetid på flere av tjenestene i NVDB. Kommer tilbake med mer informasjon når det er å forvente stabil drift igjen.
  Magnus Kvendseth Øye
  @magnusoy
  INFO: Feilen skal nå være løst, og tjenestene kjører som normalt.
  Jose Antonio Hernandez
  @josea.hernandez_gitlab
  Hi, I am testing to send some changesets and I am receiving this error: UGYLDIG_STARTDATO: Siste versjon har startdato 2007-07-13 som er etter/lik startdato 2007-07-13 på ny versjon. I am setting the gyldighetsperiode with the same value that comes in metadata.startdato of the object in database. What am I doing wrong?
  2 replies
  Jose Antonio Hernandez
  @josea.hernandez_gitlab
  Hi, when sending a changeset, if AVVIST is returned, that means that all the objects sent in the changeset are rejected and not updated in the internal DB even if some objects are valid, or means that some objects have failed the the ones that not are updated?
  3 replies
  Magnus Kvendseth Øye
  @magnusoy
  INFO: NVDB API Skriv er nede i PROD. Melder fra når den er oppe igjen.
  Magnus Kvendseth Øye
  @magnusoy
  INFO: NVDB API Skriv kjører som normalt i PROD
  Øyvind Sannerhaugen
  @ojsann_gitlab
  Hei, prøver å få liv i en gammel windowsapplikasjon som heter "Fallodd". Tester DryRun mot STM, men endringssettet blir avvist med "MANGLER TILGANG" på type 774 og 592. Dette er sjekket med brukerstøtte, og de sier jeg har rettigher som trengs, og ba meg sjekke i dette forumet for bistand. Feks endringssett Id da082e1e-372d-4b6d-b69e-ba2b1f8ed4e0
  2 replies
  Torbjørn Gjendem
  @torgje

  18. okt kl. 8:30: ATM-database (test-miljø) oppgradering

  Database oppgraderes, og det meste i testmiljøet vil være nede fra 8:30.
  Samtidig vil vi klone produksjonsbasen over i ATM for å få ferskere data i testmiljø. Nye data må da indekseres og vi venter at testmiljøet er oppe i normal drift først tirsdag 19. oktober.
  escuelle
  @escuelle

  Jeg har en bruker som skal ha de nødvendige rollene for å lese og skrive men jeg får fortsatt følgende feilmelding fra skriv-API i STM: "Det er ikke registrert autorisasjoner for bruker XXXXXXXX".

  Er det nødvendig å gjøre noe mer for at jeg skal kunne lagre endringer?

  2 replies
  escuelle
  @escuelle
  Omtrent hvor lang tid kan man forvente at etterbehandlingen av et endringssett vil ta eller varierer det mye?
  8 replies
  Magnus Kvendseth Øye
  @magnusoy
  INFO: NVDB blir oppdatert 9/11 2021 kl. 18:00. Alle data og tilgang til NVDB blir utilgjengelig under oppdatering som er bergenet å være i 6 timer. Ut over natten venter vi noe ustabilitet, men forventer å være tilbake i normalstatus innen 8:00 10/11.
  Jose Antonio Hernandez
  @josea.hernandez_gitlab
  Hi I am testing the creation and sent of a Skiltplate. I am giving a report saying: Objektet, av typen Skiltplate (96), mangler egenskaper med viktighet 'påkrevd, absolutt krav': [PunktTilknytning (100096), but as I far as I can see in the catalog Skiltplates do not have any attribute called PunktTilknytning in egenskaper section, and in stedfesting section viktighet is IKKE_SATT. Any idea of why the error?
  1 reply
  jahovda
  @jahovda

  Hei! Vi har en fagapplikasjon som skal begynne å skrive til NVDB.
  Applikasjonen leser i dag data fra NVDB og skal nå implementere mulighet for bruker å korrigere data tilbake til NVDB. Brukere i dette tilfelle er vegvesen ansatte som er logget inn med SAML.

  Vi har fått en tjenestebruker, og kan bruke denne til å gjøre endringer som service_user. Derimot blir det lite korrekt med tanke på rettigheter til brukeren som utfører handlingen i systemet.
  Vi kan be brukeren logge på med single sign on slik at vi da kan utføre handlingen på vegne av brukeren. Dette vil da såvidt jeg forstår kreve at vår applikasjon er en gyldig returnUrl fra deres autentiseringssystem for å få SSO til å fungere.

  Hva er den beste veien å gå frem med i dette tilfellet? Er det gjort noe tilsvarende fra før mot andre eksterne leverandører?

  5 replies
  Olav Dahl Solstad
  @olav89
  Hei. Ser ut som det er mulig å laste opp en fil fra en webside til "/rest/v3/binaer" - og så bruke referansen man får tilbake når man senere sender endringssett. Er det noen tidsbegrensing for filer som er lastet opp og ikke brukt i endringssett - eller vil de alltid være tilgjengelige?
  1 reply
  Jose Antonio Hernandez
  @josea.hernandez_gitlab
  Hi! I am doing some testing sending changes to Skiltplate geometries. I am receiving this error if I try to do several tests in the same day: Siste versjon har startdato 2021-11-09 som er etter/lik startdato 2021-11-09 på ny versjon. When doing an "oppdater" I pass a startdato as "yyyy-mm-dd", but several tests in the same day share the same date. Is it possible to add daytime in startdato or it is not possible to send several updates to an object in the same day?
  1 reply
  Jose Antonio Hernandez
  @josea.hernandez_gitlab
  Hi! In the report returned when a changeset is sent and started proccessing, the vegobjekter section returns nvdbId to let know which object the messages are for, but what is the way to extract the object type? I see each message comes with a melding, referanse and kode. Is the referanse a data that always comes with the URL to the object type in the catalog? Can I except that referanse to always have the <path_to_catalog>/<object_type_id> pattern? The problem I see is that if a changeset has several objects from different object types, they can share the same ID so nvdbId returned will not be enough to know which object the info is for.
  1 reply
  Magnus Kvendseth Øye
  @magnusoy
  INFO: Problemer i NVDB IND har ført til at ingen tranaskjoner har blitt inkrementelt indeksert. Dette betyr at endringer gjort etter 00:00 16.11.2021 ikke er synlig i NVDB Les API. Som følger av feilen ble vi nødt til å kjøre full reindeksering. Dette vil ta 24 timer, og endringer gjort gjennom NVDB API Skriv fra nå og utover vil bli satt i kø og blir deretter håndtert fortløpende etter at full reindeksering er fullført. NVDB API Les vil fortsette å fungere, men ytelse vil være preget av indekseringen.
  jahovda
  @jahovda
  Hei. Ved pålogging på testmiljø returneres tom respons (feil brukernavn/passord). Jeg forstår det slik at det fornuftig nok skal være ulike passord for prod, test og STM og at dette ordnes på vegvesen.no/passord.
  Men på vegvesen.no/passord blir jeg spurt om å logge på med bankid som personlig bruker og ikke som tjenestebruker. Skal jeg sende henvendelse til nvdb@vegvesen.no?
  1 reply
  Karl Andreas Eggan
  @karegg:matrix.org
  [m]
  Hei. Ved pålogging i produksjonsmiljø får jeg feil ved autentisering (tom respons) på 1 av 10 brukere. Alle de andre fungerer fint. Det kan virke som at det er satt på områderettigheter eller noe på den ene. Noen forslag til hvordan jeg kan få ordnet opp i dette?
  1 reply
  Olav Dahl Solstad
  @olav89
  Hei. Prøver å laste opp en fil til https://nvdbapiskriv-stm.utv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/binaer - men får bare "Unknown Error" tilbake - er det mulig for dere å se hva jeg gjør feil?
  9 replies
  Jose Antonio Hernandez
  @josea.hernandez_gitlab
  Hi. I am sending a changeset like this: {"datakatalogversjon":"2.26","registrer":{"vegobjekter":[{"typeId":95,"tempId":"BU-2147482969","gyldighetsperiode":{"startdato":"2021-11-23"},"egenskaper":[{"typeId":1876,"enum":[2866]},{"typeId":4794,"geometri":[{"srid":25833,"wkt":"POINT(262555.022988399 6649558.088559316)","høydereferanse":9999}]}],"stedfesting":{"punkt":[{"posisjon":0.9125781,"veglenkesekvensNvdbId":625521}]}}]}} and service returns this error: MANGLER_TILGANG: Brukeren <my_username> har ikke rettigheter til å utføre endringer på vegkategori riksveg. Not sure why happens this error.
  7 replies
  Magnus Kvendseth Øye
  @magnusoy
  INFO: Generelle nettverksproblemer i Statens vegvesen sin infrastruktur. Systemer i produksjon vil være til tider utilgjengelig. Kommer med oppdatering når det har stabilisert seg.
  1 reply
  jahovda
  @jahovda
  Hei! Vi er nå på vei inn i en testfase når det gjelder skriving til NVDB. I test og stm har vi datarettigheter til vegobjekttypene 106 og 810 som ikke er vegobjekttyper vi behandler i vårt system. Kan vi få rettigheter i test på noen objekttyper med driftsmerking? Eksempelvis 163 Kamera.
  3 replies
  Poul Jessen
  @sweco-dkpoju
  Spørgsmål til adgang.
  Hvis bruger A sender et endringssett til ../rest/v3/endringssett vil bruger B så kunne læse fremdriften for dette endringssett?
  1 reply
  Ole
  @OleTheDev
  Hei, hvordan kan jeg legge inn kartet i en React Native app? Er dette mulig? Klarer ikke og finne dokumentasjon til noe sånt
  1 reply
  Magnus Kvendseth Øye
  @magnusoy
  INFO: NVDB API LES sitt ATM miljø (test-miljø) blir utilgjengelig fra 25.02.2022 Kl: 10:00 til 28.02.2022 i forbindelse av at vi skal flytte over data fra PROD databasen. Dette medfører også at endringer fra NVDB API Skriv ATM ikke blir synlige i denne tidsperioden.
  Magnus Kvendseth Øye
  @magnusoy
  INFO: Infrastruktur problemer fører til at flere av systemene er nede. Drift er på saken og mer informasjon vil komme senere.
  adriankreutz
  @adriankreutz
  Hei, prøver å overføre en binærfil men får denne feilmeldingen: The requested URL was rejected. Please consult with your administrator, også har jeg fått en support ID. Hvor er det jeg skal ta dette videre? her i gitter eller skal det gå vi mail?
  Magnus Kvendseth Øye
  @magnusoy
  INFO: Det vil bli utført Dataguard testing i produksjon 19. Mai 12:00 - 13:00. Det skal ikke gi noen forstyrringer, men vær oppmerksom på at ustabilitet kan forekomme.
  Poul Jessen
  @sweco-dkpoju
  Når jeg spørger på følgende https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/138b02d2-e082-43fa-b043-313083e1e981/fremdrift får jeg som forventet en status tilbage. Når jeg så spørger på det tilhørende endringsset med https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/138b02d2-e082-43fa-b043-313083e1e981 får jeg en http code 404. Hvad skyldes det?
  5 replies
  zyberhawk
  @zyberhawk
  Hei. Jeg skriver endringssett av typen DelvisKorriger med mor-datter relasjoner der mor får ny stedsfesting og derfor og ny stedsfesting for noen typer barn. Dette funker i 90% av tilfellene. For de resterende får jeg feil av typen 'Objektet har ikke stedfesting som fullstendig dekkes av morobjekt av type Trafikkregistreringsstasjon (482), nvdbId 370094229:5'. Til tross for at det morobjektet jeg korrigerer er 370094229:6. Jeg trodde jeg forstod dette med startdate/endate i mor/datter relasjoner - men dette forstår jeg ikke. Finnes det god dok på dette noen plass - jeg har lett men ikke funnet detaljer nok? Eller kan noen av dere forklare meg hva som skjer her?
  zyberhawk
  @zyberhawk
  1 reply
  Jens Erik Thyholdt
  @jethy57
  Vegdekke kan registreres som slite- og bindlag. Ofte beskriver entreprenøren begge , men hvordan får man så registrert disse? Sist registrerte gjelder vel slik at bindlag da forsvinner. eller?
  4 replies
  Jens Erik Thyholdt
  @jethy57

  Stedfesting av et endringsobjekt har 7 kjente props: "sideposisjon", "kjørefelt", "fra", "til", "retning", "veglenkesekvensNvdbId", "veglenkesekvensTempId". Hvis jeg sender inn f.eks:

  "stedfesting": {
  "linje": [
  {
  "fra": 0.10538392,
  "til": 0.1130935,
  "retning": null,
  "veglenkesekvensNvdbId": 1395,
  "kjørefelt": "1"
  }
  ]
  }

  Så får jeg likevel "Bad Request. - Cannot deserialize instance of...". Hva er det jeg ikke har forstått?

  4 replies