These are chat archives for openseadragon/openseadragon

11th
Aug 2018
Rafael Osipov
@cdefgah
Aug 11 2018 05:50
@iangilman thank you :)