These are chat archives for scalajp/functional

27th
Apr 2015
kenji yoshida
@xuwei-k
Apr 27 2015 22:55
kenji yoshida
@xuwei-k
Apr 27 2015 23:19