These are chat archives for scalajp/functional

20th
Dec 2015
kenji yoshida
@xuwei-k
Dec 20 2015 16:21
https://twitter.com/mandubian/status/678237503074279425 Idrisの移植だったの・・・!?